tekiş sağlığı

İş Güvenliği Uzmanlık ve Danışmanlık Hizmetleri

 

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında işletmelerde bulunması geren iş Güvenliği Hizmetlerini; Erdem Ortak sağlık ve Güvenlik Birimi bünyemizde bulunan; alanında tecrübeli ve ÇSGB tarafından yetkilendirilmiş İş Güvenliği Uzmanı Mühendis kadrolarımızla yapmaktayız. 

 

İşverenin, İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Genel Yükümlülüğü Nedir?

 

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği Kanunla işverene, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlama yükümlülüğü getirilmiş bulunmaktadır. Bunun için işveren; 

 

a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmak, 

 

b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığının izlenmesi, denetlenmesi ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlamak, 

 

c) Risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak, 

 

ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne almak, 

 

d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri almak, konularında yükümlülük taşımaktadır.

 

 

İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Kayıtları Konusunda İşverenin Yükümlülüğü Nasıldır?

 

 İşyerinde meydana gelen bütün iş kazaları kayıtlarının işveren tarafından tutulması, gerekli incelemelerin yapılarak işverence raporların düzenlenmesi gerekir.

 Yine işverence, işyerinde meydana gelmekle birlikte, yaralanma veya ölüme neden olmayan ancak işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayların incelenerek, bunlar ile ilgili raporların tanzim edilmesi icap eder.

 Bunların yanında, iş kazaları kazadan sonraki 3 işgünü içinde, sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıkları, öğrenildiği tarihten itibaren 3 işgünü içinde işverence Sosyal Güvenlik Kurumu''''na bildirilmektedir.